Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Ochrona środowiska odgrywa kluczową rolę w bezpieczeństwie każdej firmy oraz instytucji. Racjonalne kształtowanie i gospodarowanie zasobami środowiska jest konieczne dla zachowania odpowiedniego ekosystemu. Aby pomóc Państwu spełnić obowiązki wynikające z przepisów dotyczących ochrony środowiska, nawiązaliśmy współpracę z firmą Energopol Odpady. 

 

Wśród zakresu usług firmy Energopol Odpady można wymienić:

   aktualizacje programów ochrony środowiska dla jednostek samorządu terytorialnego,

   dokumentacje na potrzeby wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami,

   wnioski o wydanie decyzji z zakresu gospodarowania odpadami,

   wnioski o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych,

   raporty ocen oddziaływania na środowisko,

   programy, koncepcje i projekty budowlane obiektów gospodarki ściekowej oraz projekty urządzenia zieleni miejskiej.

 

W zakresie sprawozdawczości wykonywane są:

   zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi (obowiązek złożenia do właściwego urzędu marszałkowskiego – do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy),

   wykazy o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (raz na pół roku do właściwego urzędu marszałkowskiego i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska):

  • wprowadzania gazów i pyłów do powietrza,
  • procesów technologicznych, przeładunku benzyn silnikowych, kotłów, silników spalinowych, chowu lub hodowli drobiu,
  • poboru wód – z własnych ujęć,
  • wód podziemnych, powierzchniowych,
  • wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
  • ścieków, wód chłodniczych, wód opadowych lub roztopowych, wód zasolonych, wody wykorzystanych, odprowadzanych z obiektów chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych,
  • składowania odpadów (obowiązki opłat i sprawozdań od 2002 przejmuje zarządzający składowiskiem).

 

W ramach pozyskania dofinansowania ze środków krajowych i dotacji celowych oferujemy:

   sporządzanie wniosków unijnych w ramach RPO, POiŚ, IG,

   przygotowanie pełnej dokumentacji środowiskowej na potrzeby aplikacji w ramach regionalnych programów operacyjnych (załącznik IA, IB, wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, raporty OOS).